ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ನ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 6.05 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮುಂಜಾನೆ 8.45 ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದೇ ವಿಮಾನ ಮರಳಿ ದೆಹಲಿ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 9.15 ಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ 11.45 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಘಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.

Palm Leaf
Green Leaf

What to pack

01.

02.

03.

Snorkel Mask

Sunglasses

Waterproof Pro-Cam

Snorkel Mask

01.

If you can, why not pack your own snorkel mask? Especially these days, you want something that is custom for your face and your face only.

Sunglasses

02.

If you’re going to be on a boat en route to your snorkel destination, be sure to pack a pair of sunnies.

Waterproof Pro-Cam

03.

My rule of thumb is to capture everything. And underwater views are so special. They’re definitely worth savoring again and again.

Palm Leaf

Curious about the other islands?

Kauai

Molokai